Az idei témák elsősorban a kognitív zavarok, az autizmus és egyéb pszichiátriai betegségek, valamint nőgyógyászati betegségek.

A Richter Gedeon Nyrt. kétfordulós pályázati felhívást tesz közzé, már megkezdett és korai eredményeket is felmutatni képes tudományos kutatási tevékenységek támogatására. A pályázat első körben nyílt jellegű, míg a második fordulóban meghívásos és pénzdíjazott.

A pályázat célja

A Richter Gedeon Nyrt. Közép-Európa gyógyszerkutatásában kimagasló originális kutatási tevékenysége részeként, a Társaságnál folyó kutatási tevékenységekhez kapcsolható, gyógyszeripari tárgyú és nemzetközi színvonalú innovációk felkarolására és kutatási eredményeik gyakorlati megvalósításának elősegítésére írja ki a pályázatot.

A pályázattal kapcsolatos elvárások

A pályázatban a Társaság a saját kutatási irányvonalához kapcsolódó, már megkezdett és kezdeti eredményeket felmutatni képes új, innovatív kutatási javaslatok kidolgozását várja, elsősorban, de nem kizárólagosan a kognitív zavarok, az autizmus és egyéb pszichiátriai betegségek, valamint nőgyógyászati betegségek folyamatainak vizsgálatával és lehetséges terápiájával foglalkozó területekről.

A pályázati javaslattal szembeni döntő elvárás az innovatív tartalom.

Az innováció irányulhat:

– a gyógyszerkutatási folyamat bármely elemére (korai/felfedező kutatás, preklinikai, vagy klinikai kutatás), illetve a biológiai, a kémiai vagy egyéb, a gyógyszerkutatásban alkalmazott tudományterületre;

– a pályázat témája lehet továbbá új utakat nyitó metodikai/biomarker megközelítés kidolgozása – elsősorban a transzlációs kutatások területén. Például: nehezen vizsgálható szubcelluláris targetekhez esszé kidolgozása, az adott indikációk mentén új megközelítéseket nyújtó állatmodell, vagy más, összetett kísérletes rendszer kidolgozása stb.

A pályázatra benyújtott kutatási témának saját, önálló témának kell lennie, amellyel a pályázó korábban még nem nyert támogatást olyan pályázaton, ami a jelen pályázatban elérhető eredménye hasznosítását esetlegesen korlátozná. A 3. sz. mellékletnek megfelelően a témának újszerűnek is kell lennie, azaz a pályázón kívüli más személy korábban ezzel, vagy ehhez nagyon hasonló kutatási témával még nem indult, és nem nyert kutatási pályázaton.

A kiíró olyan pályázatok benyújtását várja, amelyekben a vázolt kutatási javaslat megvalósításához szükséges technikai, személyi és infrastrukturális feltételek már a pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó rendelkezésére állnak. Ennek értelmében eszköz vásárlása nem számolható el a pályázati támogatással szemben. A javasolt projekt megvalósításához szükséges infrastruktúrát és eszközöket a pályázónak kell biztosítania, a jelen pályázaton kívüli forrásból.

Elvárás, hogy a pályázat megvalósítására létrejövő, a pályázó által vezetett kutatási csoport létszáma ne haladja meg a 4 főt.

A pályázat szempontjából a kutatás társfinanszírozása megengedett, azzal a feltétellel, hogy ez nem korlátozhatja semmilyen formában a Társaságnak a projekt esetleges eredménye, a létrejövő szellemi tulajdon feletti jogszerzését és a nyertes pályázóval megkötésre kerülő kutatási szerződés szerinti hasznosítási és egyéb jogosultságait.

A lehetséges pályázók köre

Olyan magyar K+F tevékenységet végző természetes személyek, jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező profit és non-profit társaságok, szervezetek, intézmények jelentkezését várjuk, akik a pályázat elnyerése esetén vállalják a nyertes kutatási témajavaslat Magyarországon történő megvalósítását, együttműködésben a Társasággal.

A pályázat benyújtására abban az esetben van lehetőség, amennyiben a pályázók a pályázattal egyidejűleg csatolják a kutatásban részt vevő valamennyi természetes személy személyes adatai kezelésének alapjául szolgáló hozzájáruló nyilatkozat 1-1 aláírt példányát.

Amennyiben a pályázó valamely intézmény, szervezet, illetve társaság munkavállalója vagy azzal egy tekintet alá eső (közszolgálati, közalkalmazotti) jogviszonyban álló személy, úgy köteles a foglalkoztatója – a rá irányadó jogszabályok (illetve SzMSz, vagy belső szabályzat) szerint érvényes módon aláírt – írásbeli jóváhagyó nyilatkozatát csatolni. A nyilatkozatban a munkáltató társaság/szervezet/intézmény (a továbbiakban: munkáltató) kifejezi azon szándékát is, hogy a pályázat nyertesként történő kihirdetése esetén – amennyiben a szerződéskötésre irányuló tárgyalások eredményre vezetnek – a kutatásra és a hasznosításra vonatkozóan szerződést köt a kiíróval.

Amennyiben a pályázó egyidejűleg több munkáltatóval áll munkaviszonyban vagy azzal azonos megítélés alá eső jogviszonyban, úgy a pályázó köteles

• ezt a tényt, valamint az őt foglalkoztató valamennyi munkáltatót – a szükséges azonosító adatok (név, cím/székhely, képviselő neve, telefon és e-mail elérhetősége) megadásával – a pályázatában megjelölni, továbbá

• a pályázatában meghatározni, hogy az általa benyújtott kutatási javaslat nyertesként történő kihirdetése esetén a Társaságnak a pályázó mely foglalkoztatóját szükséges a szerződéskötés érdekében, a tárgyalások megkezdése céljából megkeresnie.

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik más témájú pályázatukkal már indultak a Lendület vagy az OTKA pályázati kiíráson, de támogatásban nem részesültek, annak ellenére, hogy ezeken a pályázatokon a pályázatukkal magas pontszámot értek el. A fentiek igazolására a jelen pályázatukhoz mellékelniük kell a korábbi bírálati visszaigazolásukat.

A pályázatok benyújtásának helye, módja, határideje

Mind az előpályázatot, mind a részletesen kidolgozott pályázatot és annak jelen pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékleteit egy eredeti példányban kell postai úton, ajánlott küldeményként továbbítani a Társaság Innovációs és Pályázati Irodájának Titkársága számára: Richter Gedeon Nyrt., Innovációs és Pályázati Iroda 1475 Budapest 10. Pf. 27.

A benyújtandó csomagon kérjük feltüntetni: Richter Témapályázat 2021.

Beérkezési határidők:

Első forduló – Előpályázat: 2021. március 16.

Második forduló – Pályázat: 2021. május 05.

A határidő utolsó napján elsőbbségi, ajánlott küldeményként postára adott pályázatok határidőben beadottnak minősülnek.

A második forduló szóbeli részére továbbjutó összes pályamű esetében a Társaság szakmai zsűrije előtti bemutatásra egy napon, előreláthatólag a 2021. július 12-i héten kerül sor.

Forrás: https://weborvos.hu/hirek/richter-temapalyazat-2021-265285