Pályázók köre (jogi státusz)Tankerületi központok, mint állami intézményfenntartók
Központi költségvetési szerv – GFO 312  
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van lehetőség  
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
Bevett egyház – GFO 551
Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye – GFO 552
Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye – GFO 555
Egyéb egyházi szervezet – GFO 559
Vallási egyesület – GFO 525
Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO 563
Egyéb alapítvány – GFO 569
Egyéb egyesület – GFO 529
Támogatható tevékenységek1.         A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésében-oktatásában részt vevő intézmények szakmai fejlesztése részcélhoz kapcsolódó tevékenységcsoport – az A modulból legalább három tevékenység, a B modulból valamennyi tevékenység és C modulból legalább egy tevékenység megvalósítása kötelező.
A.        Az intézmények szakmai megújulásának támogatása
a.         a célcsoport ellátásához kapcsolódó specifikus tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel támogatása
b.         az ellátott gyermekek – képességeikhez, sajátos nevelési igényükhöz mért – fejlesztését támogató felkészítés megvalósítása
c.         a szakmai feladatellátáshoz szükséges intézményi és intézményközi tudástámogató mentorálás, tréning, műhelymunka lebonyolítása
d.         a szakemberek speciális eszközök használatára történő felkészítésének támogatása
B.        A minőségi szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök biztosítása a.         fizikai és infokommunikációs akadálymentesítést szolgáló eszközök beszerzése
b.         fejlesztő eszközök beszerzése
c.         a célcsoport ellátásához kapcsolódó speciális gyógyászati és technikai eszközök beszerzése
d.         a célcsoport ellátásához kapcsolódó speciális szoftverek beszerzése
C.        A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók társadalmi elfogadásának elősegítése
a.         szülősegítő programok, tájékoztató napok megszervezése és támogatása b.         speciális közösségi programok szervezése és lebonyolítása
2.         A tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek, tanulók köznevelési ellátásában részt vevő intézmények szakmai fejlesztése részcélhoz kapcsolódó tevékenységcsoport – az A modulból legalább három tevékenység, a B és C modulból legalább egy-egy tevékenység megvalósítása kötelező.
A.        Az intézmények szakmai megújulásának támogatása
a.         tantermen kívüli és hagyományos oktatási segédanyagok készítése
b.         differenciált feladatbank készítése
c.         a szakemberek a célcsoport ellátásához kapcsolódó specifikus tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvételének támogatása
d.         a szakemberek a célcsoport ellátásához kapcsolódó speciális eszközök használatára történő felkészítésének támogatása módszertani segédletek, eljárási segédanyagok készítése
e.         tudásmegosztás, intézményi- és ágazatközi disszemináció elősegítése (szakmai műhelymunkák, workshopok szervezése és lebonyolítása, a köznevelési-egészségügyi hálózati együttműködés erősítése, pedagógusok mentorálásának támogatása)
B.        A minőségi szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök biztosítása a.         infokommunikációs eszközök beszerzése
b.         fejlesztő eszközök beszerzése
c.         a célcsoport ellátásához kapcsolódó speciális gyógyászati és technikai eszközök beszerzése
d.         a célcsoport ellátásához kapcsolódó speciális szoftverek beszerzése.
C.        A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók társadalmi elfogadásának elősegítése
a.         szülősegítő programok, tájékoztató napok megszervezése és támogatása b.         a célcsoport ellátásához kapcsolódó speciális közösségi programok szervezése és lebonyolítása (pl. párbeszéd a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek, tanulók, szüleik, az egészségügyi intézmények és a környezetben élők között; közös szabadidős tevékenységek; nyíltnapok)
3.         A minőségi pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a szakszolgálati ellátásban tapasztalható területi egyenlőtlenségek csökkentése részcélhoz kapcsolódó tevékenységcsoport – amennyiben a támogatást igénylő pedagógiai szakszolgálati intézményt is fenntart, az A, B, C modulból egyaránt egy-egy tevékenység választása kötelező!
A.        A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek szakmai megújulásának támogatása
a.         intézményi és intézményközi tudástámogató tevékenységek lebonyolítása (pl. workshop, tréning, mentorálás, műhelymunka, disszemináció)
b.         a célcsoport ellátásához kapcsolódó specifikus tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel támogatása
c.         a szakemberek speciális eszközök használatára történő felkészítésének támogatása
B.        A minőségi szakszolgálati feladatok ellátásához szükséges eszközök biztosítása, a szakszolgálati infrastruktúra fejlesztése
a.         infokommunikációs eszközök beszerzése
b.         vizsgálóeszközök beszerzése
c.         fejlesztő-eszközök beszerzése
d.         a célcsoport ellátásához kapcsolódó speciális szoftverek beszerzése
C.        Az ellátásra szoruló gyermekek, tanulók előmenetelének támogatása, speciális helyzetükből fakadó hátrányok kompenzálása
a.         a végzettség nélküli iskolaelhagyást, valamint a fiatalkori munkanélküliség arányának csökkentését szolgáló, az SNI-tanulók munkaerő-piacra történő átvezetésének támogatása, egyéni átvezetési programok gyakorlati elterjesztése b.         a sajátos nevelési igényű tanulók sikeres pályaorientációját segítő programok szervezése és lebonyolítása
4.         Az utaztatási és a speciális eszközkölcsönző szolgáltatások fejlesztése részcélhoz kapcsolódó tevékenységcsoport – az A és C modulból legalább egy-egy, tevékenység választása kötelező. Ha a pályázó egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézményt is fenntart, abban az esetben a B modulból is kötelező legalább egy tevékenység választása. A B-C tevékenységcsoportokon belül a  –         a B modulban modulban jelzett tevékenységek az egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény eszközkölcsőnző tevékenységének fejlesztésére irányulhatnak, –          a C modulban jelzett tevékenységek a sajátos nevelési igényű, tartós gyógykezelés alatt álló, vagy pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyermekek, tanulók utaztatására, illetve az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat, a pedagógiai szakszolgálat, illetve a tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló fejlesztését, nevelését-oktatását végő szakemberek utaztatására irányulhatnak.
A.        Az intézmények szakmai megújulásának támogatása
a.         eszközhasználati segédletek, segédanyagok készítése
b.         tudásmegosztás, disszemináció elősegítése (szakmai műhelymunkák, workshopok szervezése és lebonyolítása, hálózati együttműködés erősítése, pedagógusok mentorálásának támogatása)
c.         a szakemberek a célcsoport ellátásához kapcsolódó speciális eszközök használatára történő felkészítésének támogatása
B.        A minőségi szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök biztosítása a.         fizikai és infokommunikációs akadálymentesítést szolgáló eszközök beszerzése
b.         fejlesztő eszközök beszerzése
c.         a célcsoport ellátásához kapcsolódó speciális gyógyászati és technikai eszközök beszerzése
C.        A helyben nyújtott szolgáltatáshoz szükséges eszközök biztosítása
a.         M1 besorolású személyszállító gépjármű (a gépjárművezető ülésén kívül legfeljebb nyolc ülőhellyel) beszerzése
b.         átalakított M1 besorolású személyszállító gépjármű (a gépjárművezető ülésén kívül legfeljebb nyolc ülőhellyel) beszerzése
c.         M2 vagy M3 besorolású személyszállító gépjármű (a gépjárművezető ülésén kívül több, mint nyolc ülőhellyel) beszerzése
d.         átalakított M2 vagy M3 besorolású személyszállító gépjármű (a gépjárművezető ülésén kívül több, mint nyolc ülőhellyel) beszerzése
Mire lehet pályázni?1.           Beruházáshoz kapcsolódó költségek
•            Eszközbeszerzés költségei
o            a projekthez kapcsolódó eszközök bekerülési költsége
o            gépjármű beszerzése (vásárlás)
•            Immateriális javak beszerzésének költsége
o            Szoftver bekerülési költsége
o            Egyéb szellemi termék bekerülési költsége
2.           Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
•            Képzéshez kapcsolódó költségek
•            Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
•            Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
•            Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
3.           Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
•            Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
•            Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség 4.           Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
•            Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
5.           Célcsoport támogatásának költségei
•            Célcsoport személyi jellegű ráfordításai
•            Célcsoport útiköltsége
•            Célcsoport képzési költségei
•            Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei.
Projektben tett vállalásokA támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló és a pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyermekeket, tanulókat ellátó intézmények szakmai fejlesztéséhez; • a családok kompetenciáinak erősítéséhez, a társadalmi elfogadás elősegítéséhez; • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet
Támogatás összege és mértékeA projektre megítélt minimum 120 000 000 Ft – maximum 450 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatás.
Hol kell megvalósuljon a pályázat?Magyarország kevésbé fejlett régiói
Mennyi idő van a megvalósításra?24-48 hónap
Fenntartási kötelezettség?Jelen felhívás esetében nem releváns
Pályázati kiírás státusza, Beadás mikortól lehetséges2021.03.04. – 2021.08.31.  
2022.10.01. – 2023.06.30.
Pályázatok bírálataA felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.
Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-sajtos-nevelsi-igny-a-tarts-gygykezels-alatt-ll-s-a-pedaggiai-szakszolglati-elltst-ignyl-gyermekeket-tanulkat-ellt-intzmnyek-szakmai-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-felhvs-tervezete